Rookstop

Bezoek de website over rookstop. Hier kom je meer te weten over de werking en de opleiding van de tabakoloog en over hulp bij rookstop.

Ga naar de pagina over rookstop

Missie

  • Bijdragen aan tuberculose-eliminatie wereldwijd (met 80% verminderen tegen 2030) en de tuberculose-incidentie in Vlaanderen tegen 2030 naar 1.1/100.000 brengen door een cultuur-sensitieve, doelgroepgerichte en evidence based benadering van de risicogroepen als einddoelgroep voor tuberculosebestrijding.
  • Epidemiologische bewaking van tuberculose (surveillance) en beleidsadvisering op basis van de gegevens, de wetenschappelijke evidentie en de lokale realiteit. Vanuit deze situatieanalyse vertrekt elke controleactiviteit.  
  • Behouden en steeds meer bevorderen van de kennis over tuberculose en tuberculosebestrijding bij professionelen uit de zorg en welzijnssector.

Visie

1. Tuberculose-eliminatie door terreinwerking

De VRGT wil bijdragen aan tuberculose-eliminatie bij de risicogroepen door het in praktijk brengen van de vier pijlers van de tuberculose eliminatiestrategie in haar terreinwerking. De wijze waarop de terreinwerking gebeurt, wil de evoluties volgen die zich voordoen in de organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Tevens wil de VRGT met haar gezondheidscentra van waaruit outreachend gewerkt wordt en met een nieuwe mobiele röntgenunit de laagdrempeligheid bewaken en de bereikbaarheid voor risicogroepen maximaliseren. De VRGT wil in dezelfde lijn ijveren voor het verbeteren van de leefomstandigheden van specifieke bevolkingsgroepen zodat ze niet langer ‘risicogroep’ voor tuberculose hoeven te blijven. Voorgaande perspectieven en het integreren van nieuwe inzichten en instrumenten vanuit het Action Framework “Towards Tuberculosis Elimination” for Low Incidence Countries (ERS-WHO) harmoniseren met de principes van de nieuwe globale strategie End TB.

De brede aanpak van de terreinwerking moet multisectorieel zijn, focussen op gelijkwaardige toegang tot diagnose en zorg van hoge kwaliteit en op het werken aan de sociale determinanten van tuberculose.

2. Epidemiologische surveillance

Epidemiologische bewaking van tuberculose (surveillance) is essentieel voor een goede beleidsadvisering op basis van de gegevens, de wetenschappelijke evidentie en de lokale beleidsprioriteiten. Vanuit deze situatieanalyse vertrekt elke controle activiteit. Voor Vlaanderen is het Agentschap Zorg en Gezondheid het hart van de tuberculoseregistratie, voor Brussel is dat de VRGT en de FARES. Voor België waken de VRGT en FARES erover - ieder voor hun taalgemeenschap (en Brussel) - dat de versnipperde screeningsactiviteiten over een veelheid van diensten en instellingen geen afbreuk doen aan de epidemiologische opvolging van tuberculose in België. De VRGT wil het wetenschappelijk onderzoek volgen en uitvoeren, evidence based richtlijnen opstellen en een adviserende rol opnemen.
 

3. Informatie, vorming en bewustmaking

Met het oog op tuberculose-eliminatie is het strategisch even belangrijk om de expertise en kennis over tuberculose en de waakzaamheid ervoor bij medici, paramedici en sociale werkers goed te onderhouden. In lage incidentielanden is tuberculose weinig zichtbaar en schuilt het gevaar van sterk verminderde aandacht voor de ziekte binnen het gezondheidszorgsysteem. Wanneer we de focus steeds scherper stellen op de meest kwetsbaren zal ook informatie, vorming en bewustmaking van de intermediairs uit het sociaal en maatschappelijk werk extra aandacht vergen.

Het kunnen rekenen op een grote ervaring en kennisopbouw inzake tuberculosebestrijding, levert de VRGT een stevig fundament als expertisecentrum, als informatie-organisatie die vorming en opleiding voorziet voor professionelen uit de zorg-, welzijns- en sociale sector.

Een breed aanbod van verschillende educatieve formats voor verschillende beroepsgroepen wordt een sterke pijler in de werking:

  • Behandelende specialisten, ziekenhuishygiënisten, arbeidsgeneeskundigen, artsen volksgezondheid (public health).
  • Algemene opleiding (en waakzaamheid verhoging) van alle huisartsen is een doel, met een prioritering van die huisartsen met hoge proporties kwetsbaren in hun praktijkpopulatie. Samenwerking met huisartsopleiders, stage coördinatoren en beroepsverenigingen is essentieel.
  • Voor andere actoren in de eerstelijnszones (zopas opgerichte ELZ , die territoriaal afgebakende gebieden aansturen door een zorgraad en waarin de noden van de populatie van dat gebied gedetecteerd worden, waarbij een intersectorale samenwerking ontstaat tussen lokale besturen, welzijn- en gezondheidsactoren) is bewustmaking van mogelijke risicogroepen, kwetsbaren, herkenbare signalen en symptomen, verwijzingsmogelijkheden een aandachtspunt.
  • De zogenaamde 0,5e lijn omvat onder andere sociale werkers, buurtwerkers, straathoekwerkers, samenlevingsopbouwwerkers en deze intermediairs moeten beschikken over dezelfde kennis en waakzaamheid. Het beperkt aantal aanspreekpunten van medische dienstverlening rechtstreeks en specifiek aan risicogroepen (Dokters van de Wereld, Free Clinic, medische diensten van Justitie en het Opvangnetwerk, CAW, Samu Social, …) wordt regelmatig opnieuw opgeleid.

Naast tuberculose als inhoudelijk onderwerp worden ook andere specifieke expertises en kundes in vormingsmodules aangeboden:

  • outreach naar kwetsbare en zorg missende bevolkingsgroepen
  • cultuursensitief werken in de sociaal medische zorg.
 

Via deze link vind je de missie en visie van de VRGT wat betreft rookstopbegeleiding.

Historiek VRGT

Klik hier om meer te weten over de geschiedenis van de VRGT

Organigram

Organigram VRGT