Inhoudstafel

 

1 Algemeen 

2 VRGT 

3 Persoonsgegevens 

3.1 Welke persoonsgegevens verwerken we? 

3.2 Waarom verwerkt VRGT uw persoonsgegevens? 

3.2.1 Facturatie en administratie 

3.2.2 Recruitment en sollicitaties 

3.2.3 Aanvragen tot informatie 

3.2.4 Om met u in contact te blijven 

3.2.5 Dienstverlening in verband met het publiek maken van professionele contactgegevens 

3.3 Geeft VRGT persoonsgegevens door aan derde partijen? 

4 Welke rechten heeft u, en hoe oefen je ze uit

4.1 De inzage van uw persoonsgegevens

4.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens

4.3 Het intrekken van uw toestemming

4.4 Het wissen van uw persoonsgegevens

4.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens

4.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

4.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

5 Cookies 

5.1 Wat zijn cookies? 

5.2 Welke cookies gebruikt VRGT op www.VRGT.be? 

 

1. Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.VRGT.be) en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door VRGT als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel, met ondernemingsnummer 0422.695.118.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor VRGT. Daarom stelt VRGT alles in het werk op deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer VRGT uw persoonsgegevens verwerkt.

Meer concreet zal VRGT de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. VRGT zal het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt VRGT de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 5 november 2020. VRGT behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

2. VRGT

VRGT is een VZW gespecialiseerd in respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding. 

In die context komt VRGT in contact met persoonsgegevens, zowel van onze eigen medewerkers, sollicitanten, als van onze klanten of partners. VRGT is verantwoordelijk voor deze gegevens, en om daar mee om te gaan op een manier die overeenkomt met de geldende wettelijke eisen.

3. Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving verstaat VRGT onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens definieert VRGT als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder. 

3.1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

VRGT zal enkel uw identificatiegegevens (zoals bv. voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres) verwerken om te communiceren via e-mail, via het contactformulier op de website of rechtstreeks met één van onze medewerkers wanneer VRGT telefonisch contact heeft. Voor sollicitatiedoeleinden zal VRGT ook gegevens over uw opleiding, vorming en beroep verwerken. Verder kan VRGT ook identificatiegegevens publiek maken mits toestemming van de betrokkenen. 

3.2. Waarom verwerkt VRGT uw persoonsgegevens?

VRGT zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken om te communiceren in het kader van een professionele relatie.

3.2.1. Facturatie en administratie

VRGT verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. VRGT is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

3.2.2. Recruitment en sollicitaties

In het kader van recruitment verzamelt VRGT gegevens van mensen die, al dan niet spontaan, bij VRGT solliciteren. Dit kan onder meer via de job-sectie op www.VRGT.be, LinkedIn-berichten, e-mails, of andere duidelijke acties waarbij een sollicitant aangeeft interesse te hebben om te solliciteren.

Deze persoonsgegevens worden 5 jaar na de sollicitatie verwijderd indien de sollicitant niet wordt aangenomen. Indien de persoon wordt aangenomen zullen deze gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier en wordt dit bijgehouden tot 5 jaar na het beëindigen van het arbeidscontract. Indien de persoon niet wordt aangenomen maar wel een interessant profiel heeft wordt deze kandidaat voor 1 jaar op de werfreserve gehouden indien de kandidaat zijn toestemming hiervoor heeft gegeven. 

3.2.3. Aanvragen tot informatie

De persoonsgegevens die VRGT verzamelt op www.VRGT.be of via info@VRGT.be, worden gebruikt om uw gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden;

Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat VRGT u in de toekomst nog een betere service kunnen aanbieden.

Om uw aanvragen tot informatie volwaardig te behandelen bewaart VRGT uw persoonsgegevens voor deze activiteit zolang als nodig en met een maximum van 10 jaar. Indien u geen klant bent bij VRGT zal VRGT deze gegevens verwijderen 10 jaar nadat uw vraag werd beantwoord.

3.2.4. Om met u in contact te blijven

VRGT vindt het belangrijk om een goede relatie en communicatie te hebben met al haar klanten. Daarom zal VRGT u contacteren om u op de hoogte te houden van relevante informatie/aankondigingen/vormingsaanbod die u mogelijk interessant vindt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal VRGT gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen. 

3.2.5. Dienstverlening in verband met het publiek maken van professionele contactgegevens

VRGT kan persoonsgegevens zoals contactgegevens en activiteiten van bepaalde betrokkenen publiek maken (bv. via onze website of via online tools van partners) in het kader van een professionele samenwerking tussen VRGT en betrokkenen en mits toestemming van deze betrokkenen. Deze dienstverlening heeft steeds betrekking op doelstellingen inzake respiratoire gezondheidszorg of tuberculosebestrijding. 

3.3. Geeft VRGT persoonsgegevens door aan derde partijen?

VRGT zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden, met uitzondering van de contactgegevens die met toestemming van de betrokkenen reeds publiek werden gemaakt door VRGT.  

VRGT maakt ook gebruik van een aantal verwerkers, wat betekent dat het om partijen gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die VRGT bepaalt. Onder geen enkel beding zal VRGT uw persoonsgegevens verwerken voor haar eigen doeleinden.

VRGT zal het nodige doen om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.

4. Welke rechten heeft u, en hoe oefen je ze uit?

4.1. De inzage van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die VRGT van u verwerkt. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat VRGT u op papier of digitaal bezorgt. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dpo@VRGT.be.

4.2. Het verbeteren van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dpo@VRGT.be.

4.3. Het intrekken van uw toestemming.

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dpo@VRGT.be.

4.4. Het wissen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dpo@VRGT.be.

Let op: VRGT is niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als VRGT deze omwille van een wettelijke verplichting moet of mag bewaren. 

4.5. Het overdragen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand.

4.6. Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vindt dat VRGT uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruikt kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dpo@VRGT.be.

4.7. Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

5. Cookies

5.1. Wat zijn cookies?

Op onze website (www.VRGT.be) maakt VRGT gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site onder meer sneller en efficiënter verlopen. De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw ervaring op onze website te verbeteren. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek opnieuw dient aan te duiden. 

Om optimaal van onze website gebruik te kunnen maken is het aan te raden de cookies te accepteren, zonder cookies is VRGT niet in staat om een probleemloos bezoek aan de website te garanderen. Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Cookies zullen worden ingedeeld tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden.

5.2. Welke cookies gebruikt VRGT op www.VRGT.be?

VRGT maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Meer informatie over de eigenschappen van de verschillende cookies kan u vinden in volgende tabel:

(F = functioneel; NF = niet-functioneel)

Persoons-gegevens

Doel

Naam

Type

Rechtmatigheid

Bewaar-termijn

Nee, IP-adres wordt gehasht 

MyFonts plaatst deze cookie om bij te houden hoe vaak het gebruikte lettertype wordt weergegeven. Dit wordt anoniem verwerkt.

__cfduid

F

Gerechtvaardigd belang

1 jaar

Nee

Deze cookie wordt door VRGT geplaatst om bezoekers te identificeren via o.a. een client ID binnen Google Analytics

_ga

NF

Gerechtvaardigd belang

2 jaar

Nee

Deze cookie wordt door VRGT geplaatst om inzicht te krijgen in het aantal verzoeken dat via de server wordt ontvangen binnen Google Analytics

_gat

NF

Gerechtvaardigd belang

10 minuten

Nee

Deze cookie wordt geplaatst door VRGT en gebruikt om gebruikersgedrag te onderscheiden binnen Google Analytics

_gid

NF

Gerechtvaardigd belang

24 uur